Spotkanie z pracodawcami

7 listopada 2016 r. po raz kolejny gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży lokalnych przedsiębiorców, którzy zatrudniają młodocianych pracowników z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz przyjmują na praktyki zawodowe uczniów Technikum. Obok przedstawicieli przedsiębiorców w spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk, Kierownik Wydziału Oświaty Gabriela Margowska, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży Edmund Kaczmarek, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży Zofia Cieślak, przedstawicielka Politechniki Poznańskiej pani Aurika Wiśniewska. Tegoroczne spotkanie miało na celu zacieśnienie wzajemnej współpracy w obszarze kształcenia młodocianych pracowników.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży Lucyna Sworowska podkreśliła znaczenie szkoły zawodowej i technikum jako szkół „pozytywnego wyboru”. Ważnym priorytetem jest tu współpraca z pracodawcami, którzy oferują swój patronat nad klasami kształcącymi w różnych zawodach: tapicer, technik mechanik  czy też technik ekonomista. Chcemy, aby uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do podjęcia zawodu, chcemy jako szkoła, wspólnie z pracodawcami, zrobić wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia. Dyrektor szkoły wspomniała również o kierunkach zmian w szkolnictwie zawodowym, które mają  wejść w życie już od następnego roku szkolnego.

02

Pani Aurika Wiśniewska omówiła główne cele i zasady nowego projektu „Czas zawodowców bis – zawodowa Wielkopolska”, w którym szkoła uczestniczy. Wspólnie z innymi uczestnikami projektu będziemy mieli okazję współtworzyć rozwijaną w województwie „wielkopolską sieć edukacyjno-gospodarczą”. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

03

W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego na spotkaniu omówiono wyniki egzaminów czeladniczych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniów Technikum. Egzamin składa się z części teoretycznej (testu z wiedzy zawodowej) i części praktycznej (zadania symulującego realne sytuacje występujące w przedsiębiorstwie). Uczniowie Technikum muszą zdać dwie, a w niektórych zawodach nawet trzy kwalifikacje, by uzyskać upragniony tytuł zawodowy. To trudne zadanie, nie ma taryfy ulgowej – trzeba znać najdrobniejsze szczegóły wiedzy zawodowej teoretycznej i umieć stosować je w praktyce. Uczniowie naszej szkoły zdali egzaminy na medal. W sesji styczeń-luty 2016r. do egzaminu przystąpiło 94 uczniów Technikum, z czego znaczna większość egzamin zdała (zdawalność na poziomie 76,60%).  W sesji maj-lipiec 2016r. do egzaminu przystąpiło 85 uczniów Technikum. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 73, co stanowi 85,88% przystępujących do egzaminu. W sesji wiosennej do egzaminu przystąpili także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Większość z nich zdało egzamin z wynikiem pozytywnym (zdawalność na poziomie 76,67%). Wielu zdających uzyskało z części praktycznej egzaminu 100% możliwych do zdobycia punktów. A jednak można. Powody do dumy mają także absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach rzemieślniczych i przystępujący do egzaminu czeladniczego. Kwalifikacje zawodowe na poziomie czeladnika uzyskało ponad 90% absolwentów. Sukces na egzaminie z pewnością nie byłby możliwy bez wsparcia pracodawców. Wysokie wyniki egzaminów cieszą tym bardziej, że są owocem ciężkiej pracy zarówno samych uczniów jak i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy tak efektywnie przygotowują naszych uczniów do tego, najważniejszego w ich dotychczasowym życiu, egzaminu. Wyniki egzaminu to nie tylko dowód wysokiej jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole, ale także dobra prognoza dla tych absolwentów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swoich zainteresowań zawodowych. Wszystkim  gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu, jakim było zdanie tego, niełatwego przecież, egzaminu. Gratulujemy również pracodawcom i nauczycielom, którzy tak dobrze wywiązali się ze swojej roli, przygotowując swoich uczniów z jednej strony do egzaminu zawodowego, a z drugiej do pracy zawodowej. W tym miejscu należy podkreślić wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów całego powiatu chodzieskiego, w tym przede wszystkim uczniów naszej szkoły. W sesji styczeń-luty 2016 uczniowie naszego powiatu uplasowali się na wysokiej 14 pozycji (zdawalność egzaminu na poziomie 74,19%)  wśród 35 powiatów województwa wielkopolskiego. Sesja maj – lipiec 2016 okazała się jeszcze lepsza. Tym razem jako powiat zajęliśmy 10 miejsce w regionie, uzyskując zdawalność na poziomie 77,99%. Cieszy fakt, że do sukcesu powiatu w regionie wielkopolskim przyczynili się również uczniowie naszej szkoły.

Wicedyrektor Jacek Skowroński omówił organizację pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Przedstawił strukturę zawodów w naszej szkole, zarówno w Zasadniczej Szkole Zawodowej jak i w Technikum. Obecnie szkoła kształci uczniów Technikum w sześciu zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej szkoła kształci w 21 zawodach. Uczniowie najczęściej wybierają takie zawody jak tapicer, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. Omówiona została także kwestia realizacji podstawy programowej w zawodach. Teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się po części na zajęciach edukacyjnych w szkole jak również w formie kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

06

Na tegorocznym spotkaniu nie zabrakło także głosu samych pracodawców. Przedstawiciele klas patronackich podzielili się swoimi uwagami i doświadczeniem w pracy z uczniami. Zebrani z uwagą  wysłuchali zarówno panią Lucynę Tokarz, przedstawiciela LUMAG Sp. z o. o. z Budzynia oraz Prezesa Banku Spółdzielczego Dariusza Bugajskiego, którzy rozpoczęli współpracę z naszą szkołą oraz pana Rafała Piosika przedstawiciela  Europol Meble Polska, z którym to przedsiębiorstwem współpracujemy od wielu lat.

07

Ważnym aspektem tegorocznego spotkania okazał się temat motywowania uczniów. Tutaj głos zabrała wicedyrektor Katarzyna Kulczyńska-Śróda. Przedstawiła wzorzec osobowy absolwenta szkoły oraz ważną rolę nauczycieli i pracodawców, którzy winni wspierać i motywować uczniów w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. Pracodawcy mieli okazje wypełnić ankietę dotyczącą systemu motywowania uczniów. Okazuje się, że wszyscy ankietowani stosują w swoich przedsiębiorstwach system motywowania młodocianych pracowników. Pracodawcy wykorzystują przede wszystkim te motywatory o charakterze pozytywnym, jeśli jednak one nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, stosowane są kary w postaci upomnienia czy nagany. Najczęściej jednak przedsiębiorcy chwalą ustnie swoich podopiecznych czy też przyznają dodatkową premię pieniężną. Nieliczni pracodawcy stosują również inne zachęty takie jak ufundowanie biletu miesięcznego, przyborów i podręczników szkolnych, nagrody rzeczowej czy też okolicznościowego bonu towarowego. Pracodawcy na bieżąco również monitorują postępy uczniów w nauce poprzez bezpośrednią rozmowę z uczniem na praktykach czy też kontrolę dzienniczka praktyk i frekwencji na zajęciach.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, który  podziękował pracodawcom za udział w spotkaniu i ich zaangażowanie w kształcenie zawodowe młodocianych pracowników. Jednocześnie podkreślił znaczenie promocji szkolnictwa zawodowego na rynku lokalnym. Pracodawcy zostali zaproszeni na tegoroczne powiatowe prezentacje edukacyjne, na których będzie okazja zaprezentowania posiadanych ofert pracy dla uczniów.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Mając na uwadze tradycje związane z ze Świętym Marcinem poczęstowano gości rogalami i kanapkami, które przygotowali  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, kształcący się w zawodzie kucharz pod czujnym okiem nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej.

Pracodawcom i wszystkim zaproszonym gościom jeszcze raz dziękujemy za owocną współpracę i przybycie na tegoroczne spotkanie.

Anna Nylec