„Praca wszystko zwycięża”

Szkoła Hipolita kształci zawodowo. Aby zdobywanie zawodu przebiegało efektywnie, konieczna jest ścisła współpraca między nauczycielami teorii a pracodawcami, u których uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne. Mając świadomość wagi tego przedsięwzięcia z wielką starannością przygotowujemy każdego roku spotkanie, w którym uczestniczą zarówno przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, jej dyrektorzy i nauczyciele, a także przedsiębiorcy, dyrektorzy firm i instytucji, w których młodzież odbywa praktyki.

Podobnie było w poniedziałek, 6 listopada 2017 r., kiedy do szkolnej świetlicy zawitali goście, a wśród nich ci szczególni: Pan Julian Hermaszczuk – Starosta Chodzieski, Pan Karol Pufal – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu wraz z pełnomocniczką Panią Katarzyną Jeleń, Pan Edmund Kaczmarek -Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Pan Dariusz Bugajski- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży, Panowie Marcin Kutnik i Rafał Piosik – przedstawiciele przedsiębiorstwa EUROPOL MEBLE POLSKA, Pani Lucyna Tokarz i Pan Patryk Szłapka z firmy LUMAG Budzynia. Był z nami również przedstawiciel Klubu Gospodarczego w Chodzieży Pan Jarosław Trojanowski, a także wielu innych pracodawców z całego powiatu.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i refleksji na temat szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie, a w szczególności w naszej szkole. Dlatego też tuż po powitaniu głos zabrali sami uczniowie, którzy kształcą się w klasach patronackich EUROPOLU, LUMAGU i Banku Spółdzielczego. Zaprezentowali, jak przebiega funkcjonowanie poszczególnych patronatów i jakie konkretne korzyści one przynoszą uczniom. Ich wnioski potwierdzili zabierający głos przedstawiciele partnerskich firm i instytucji.

Podczas spotkania omówiono zmiany, jakie zaszły w bieżącym roku szkolnym w związku z reformą oświaty, zwracając uwagę na nazwę szkoły, która jest teraz Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, a uczniowie klas pierwszych uczący się zawodu uczęszczają do Branżowej Szkoły I stopnia. Z wielką radością wysłuchaliśmy omówienia wyników egzaminów czeladniczych, które nasi uczniowie zdali lepiej niż ich rówieśnicy z całego okręgu. Cieszą nas również bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie , które omówiła szczegółowo Pani Anna Nylec – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół. Sporą część poświęcono dobrym praktykom, a wśród nich projektowi realizowanemu w szkole od lat pod hasłem „Czas zawodowców BIS”, który omówiła Pani Aurika Wiśniewska z Politechniki Poznańskiej. Z kolei Pan Edmund Kaczmarek wspomniał o przygotowaniach do spotkania kolędowo-noworocznego z rzemieślnikami w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Wicedyrektor szkoły Pani Katarzyna Kulczyńska- Śróda w swoim wystąpieniu wskazała na konieczność towarzyszenia młodym ludziom w ich rozwoju ku dwóm głównym wartościom, które przyświecały patronowi szkoły Hipolitowi Cegielskiemu, a mianowicie pracy i wiedzy. W tym celu szkoła wspólnie z pracodawcami podejmuje szereg działań, które mają młodzież do nich przybliżyć. Organizuje konkursy dla zawodowców np. „Najlepszy w zawodzie sprzedawca”, „Najlepszy w zawodzie tapicer”; uczestniczy w konkursach zewnętrznych , gdzie uczniowie otrzymują najwyższe lokaty. Tak było w przypadku Kamili Jeske , która była najlepsza w całej Wielkopolsce w konkursie o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”.

Szkoła Hipolita promuje wartość pracy i wiedzy także podczas Powiatowych Prezentacji Edukacyjnych, które odbyły się 27 października 2017. Blisko 500 gimnazjalistów wraz z nauczycielami odwiedziło naszą szkołę, w której prezentowaliśmy swoją ofertę wraz z pracodawcami biorącymi udział w targach. To oni ufundowali nagrody na loterię fantową, a także słodkie upominki, za co podziękowała pracodawcom Pani Dyrektor Zespołu Szkół Lucyna Sworowska. Ona też zachęciła wszystkich do włączenia się w przygotowania jubileuszu 100-lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży, który obchodzić będziemy w październiku 2019 r. Dyrektor Szkoły Hipolita poprosiła Starostę Chodzieskiego o objęcie tej uroczystości honorowym patronatem. Pan Julian Hermaszczuk przyjął zobowiązanie i zaszczyt, po czym dokonał podsumowania spotkania. Mówił o konieczności dalszej współpracy, gratulował szkole bardzo dobrych wyników, a pracodawcom okazał zrozumienie dla ich codziennych wysiłków. Obiecał, że w miarę możliwości będzie dbał o rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie.
Spotkanie zakończyła wspólna kawa wraz z ciastem przygotowana przez cukiernię Państwa Piotrowskich.