Świetne wyniki uczniów Hipolita!

Z dumą informujemy, że uczniowie technikum osiągnęli znakomite wyniki. W zawodach technik pojazdów samochodowych i technik obsługi turystycznej zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 100 procentach. Wynik ten jest przede wszystkim sukcesem uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem podeszli do egzaminów, dzięki czemu po ukończeniu szkoły będą świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Tak dobre wyniki egzaminów zawodowych świadczą również o wysokiej jakości pracy nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Uczennice kształcące się w zawodzie technik obsługi turystycznej otrzymały świadectwa potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zawodzie w dwóch obszarach: planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Natomiast uczniowie przygotowujący się do zawodu technik pojazdów samochodowych musieli zmierzyć się aż z trzema egzaminami zawodowymi, uzyskując świadectwa potwierdzające takie kwalifikacje jak: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych. Wysoką zdawalność egzaminu zawodowego osiągnęli także uczniowie w zawodzie technik ekonomista (82%).

Po ukończeniu technikum, co nastąpi już 27 kwietnia,  uczniowie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie wraz z suplementem EUROPASS, czyli aneksem do dyplomu w języku angielskim uprawniającym do wykonywania zawodu w całej Europie.

W cyklu 4-letniego kształcenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło łącznie 63 uczniów, a ponad 70% z nich zdało wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, co jest znakomitym rezultatem rzetelnej pracy uczniów i nauczycieli Szkoły Hipolita.

Warto wiedzieć, że w obecnym systemie kształcenia, aby uzyskać tytuł technika uczeń musi zdać w ciągu swej czteroletniej nauki dwie lub trzy kwalifikacje. Trzeba podkreślić, iż zdanie egzaminu zawodowego jest znacznie trudniejsze niż zdanie matury, ponieważ z części pisemnej zdający muszą uzyskać minimum 50% poprawnych odpowiedzi, a z części praktycznej aż 75%, aby zaliczyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część uczniów naszej szkoły, przystępujących do egzaminów zawodowych zdało część praktyczną na 100%, wykonując wszystkie czynności zadania egzaminacyjnego perfekcyjnie, na medal.

Wyniki egzaminu to nie tylko dowód wysokiej jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole, ale także dobra prognoza dla tych absolwentów gimnazjum, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swoich zainteresowań zawodowych w szkole zawodowej: technikum lub branżowej szkole I stopnia. Nasza szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Współpracujemy z renomowanymi przedsiębiorstwami, które obejmują patronatem uczniów kształcących się w różnych zawodach. Nauka w naszej szkole to gwarancja zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Gratulujemy przyszłym abiturientom uzyskania wysokich wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i życzymy sukcesu na egzaminie maturalnym, który rozpocznie się już za miesiąc. Gratulujemy również nauczycielom i instruktorom kształcenia zawodowego, którzy tak dobrze wywiązali się ze swoich zadań  perfekcyjnie przygotowując swoich uczniów z jednej strony do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a z drugiej do pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że zdobycie tytułu technika będzie dla naszych przyszłych absolwentów początkiem fascynującej przygody, jaką jest pokonywanie kolejnych szczebli na drabinie życia – szkolnego, zawodowego i osobistego.